طراحی سایت

جزئیات خبر

1393/11/28 02:06:08 ب.ظ
1683 بازدید
   


روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز کشور اعلام کرد

مسابقات انتخابی تیم ملی پیشکسوتان فوتبال رومیز در روز جمعه 93/11/10 برگزار گردید و تعداد چهار نفر از شرکت کنندگان به شرح ذیل برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب گردیدند.

1- آقای حسن اخروی   از استان تهران

2-آقای کریم زارع       از استان البرز

3-آقای باقر شاهین مهر  ازاستان تهران

4-آقای هوتن مطیعی    از استان تهران

مسابقات انتخابی تیم ملی پیشکسوتان فوتبال رومیز در روز جمعه 93/11/10 برگزار گردید و تعداد چهار نفر از شرکت کنندگان به شرح ذیل برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب گردیدند.

1- آقای حسن اخروی   از استان تهران

2-آقای کریم زارع       از استان البرز

3-آقای باقر شاهین مهر  ازاستان تهران

4-آقای هوتن مطیعی    از استان تهران